सेवा प्रवाह सम्बन्धि तथ्यांकहरु

क्र.सं. सेवाग्राही आ.स्वा.के. वगरछाप आ.औ. जम्मा
OPD बिरामी 4052 2441 6493
नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र/ कार्यक्रम 642 642
स्तनपायी आमा सेवा कार्यक्रम 20 27 47
जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम 101 350 451
पंचकर्म/ पूर्वकर्म कार्यक्रम 2212 36 2248
नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर 118 118
स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागी जीवनशैली परिवर्तन तथा योग 121 121
स्वस्थ जीवन कार्यक्रम 102 102
उपचारात्मक योग 21 21
१० जेष्ठ नागरिक आरोग्य सेवा कार्यक्रम 159 348 507
११ प्रयोगशाला परिक्षण 2341 2341
जम्मा 9889 3202 13091

Manang Ayurved